Ieder lid van Scouting Strijen wordt ingeschreven bij Scouting Nederland en krijgt een lidmaatschapsbewijs. Met dit ‘pasje’ kun je ook op andere plaatsen laten zien dat je lid bent van Scouting Nederland, wat soms korting kan opleveren, bijvoorbeeld in de ‘Scoutshop’ of voor Scouting kampeer terreinen in het buitenland.

Ieder lid ontvangt ook een blad van Scouting Nederland: het Scouting Magazine, met daarin verschillende rubrieken: de “Beverpost” voor Bevers, "Scouty" voor dolfijnen, "Flitz" voor zeeverkenners, ""iXiXeL" voor Wilde Vaart en de Scouts Info voor de leiding.

Scoutshop

Scouting Nederland heeft een eigen winkelketen, de ‘Scoutshop’. Eens per jaar ontvang je een Scoutshop-catalogus, met alle artikelen die speciaal voor Scouting worden gemaakt en waar je veel van je Scoutingbenodigdheden kunt kopen. De dichtst bijzijnde Scoutshop zit in Rotterdam.

Landelijk servicecentrum Scouting Nederland

Het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland staat in Leusden, en heeft een eigen website. Hier kun je met allerlei vragen over Scouting terecht.

Adreswijziging

Als je lid bent van Scouting en je wilt je nieuwe adres doorgeven (ook wijziging in telefoonnummer of emailadres), verzoeken we je om dat zelf te wijzigen. Dit kan in het ledenregistratiesysteem (ScoutsOnline) van Scouting Nederland.

Niet afhaken, het is heel simpel!, Ga naar deze link en de volgende stappen worden duidelijk uitgelegd.

Wijzigingen op deze wijze komen gelijk juist in de administratie terecht. De teamleider en ledenadministrateur van Scouting Strijen worden automatisch op de hoogte gesteld van de wijziging.

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Scouting Strijen

Als lid van Scouting Strijen dien je je aan een aantal regels te houden. Deze staan hieronder vermeld.

 1. Alle jeugd- en kaderleden van Scouting Strijen dienen als lid te zijn ingeschreven bij de groep en bij Scouting Nederland.
 2. Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier door het desbetreffende lid of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Daarna wordt het inschrijfformulier via de teamleider van de speltak of voor kaderleden via de groepsbegeleider ingeleverd bij de persoon die belast is met de ledenregistratie.
 3. Het lidmaatschap kan maandelijks ingaan op de eerste dag van de maand en loopt de eerste keer tot de laatste dag van het lopende kwartaal. Vervolgens wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend voor drie maanden verlengd.
 4. Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke opzegging bij de teamleider of voor kaderleden bij de groepsbegeleider. Deze zorgen voor het informeren van de penningmeester.
 5. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de opzegging is binnengekomen bij de teamleider / groepsbegeleider. Uitzonderingen zijn ter beslissing van het bestuur.
 6. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement. Hiervoor is een beslissing van het bestuur nodig, dat binnen drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van deze besluiten wordt het desbetreffende lid en, bij minderjarigheid, zijn of haar wettig vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis gesteld.
 7. Bij het lidmaatschap wordt er akkoord gegaan dat er fotografisch materiaal van diegene gebruikt kan worden in media van Scouting Strijen, zoals websites, folders en nieuwsbrieven.
 8. contributie wordt voldaan volgens de daarvoor opgestelde regels.

Vastgesteld: 2 juli 2002, Laatst gewijzigd: 13 maart 2014

Downloaden van: Inschrijfformulier | Gezondheidsformulier | Uitschrijfformulier

Als je (misschien) nieuw lid wilt worden, mag je eerst een aantal keer komen kijken. Na ongeveer een maand besluit je of je lid wilt worden of niet. Wil je dit niet, dan betaal je over de kennismakingsperiode geen contributie. Wil je wel lid worden, dan betaal je contributie.

Mocht het zo zijn dat het betalen van de contributie een probleem is, dan kun je misschien in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. Je kunt hierover informatie krijgen bij de gemeente. Maar ook als je hiervoor niet in aanmerking komt, kan het zijn dat het betalen van de contributie of het kampgeld (even) niet lukt. In dat geval kan je het beste contact opnemen met de Penningmeester om hierover afspraken te maken. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om lid te zijn (en te blijven) van Scouting!Financiën:

Je zal echter ook begrijpen, dat wij zonder contributie geen goede programma’s meer kunnen maken en ons materiaal niet kunnen onderhouden.. Eenmaal per jaar gaat iedere speltak op zomerkamp. De lengte van het kamp, de plaats waar ze naar toegaan en de inhoud van het kamp zijn per speltak verschillend en afgestemd op de leeftijdsgroep. Veel speltakken gaan door het jaar heen ook nog wel eens een weekend weg. Voor ieder kamp (een week of een weekend) wordt een aparte bijdrage gevraagd, die losstaat van de contributie. Deze bijdrage is afhankelijk van het soort kamp. Het uniform moet je zelf aanschaffen. Per speltak zijn de kosten van de uniform blouse of trui wisselend.


Voor 2022 is de contributie:

Het contributiejaar loopt gelijk aan een boekjaar van 1 januari tot 31 december. De contributie dient per kwartaal betaald te worden. Er kan uitsluitend betaald worden via een machtiging voor automatische incasso

Scouting Strijen heeft als doel de contributie zo laag mogelijk te houden. Mocht de contributie problemen opleveren, dan kun je altijd contact opnemen met onze penningmeester.


De contributie is door het bestuur als volgt vastgesteld:

 • Dolfijnen:             € 38,50 per kwartaal
 • Zeeverkenners:   € 48,50 per kwartaal 
 • Wilde Vaart:         € 48,50 per kwartaal
 • Loodsen:             € 48,50 per kwartaal


Eenmalige bijdragen:

Inschrijfgeld / installatiekosten € 25,00 ( inclusief das en noodzakelijke insignes)

De contributie wordt voldaan door middel van een doorlopende machtiging die te ondertekenen is bij inschrijving. Daarnaast zijn er incidenteel extra kosten verbonden aan bijzondere uitstapjes, weekendkampen en het zomerkamp. De kosten voor de kampen worden altijd zo laag mogelijk gehouden,.
Let op: Het kan zijn dat de bovengenoemde bedragen niet actueel zijn! Vraag er naar bij de leiding


Overige financiën:

Scouting Strijen kan financieel niet alleen rondkomen door de inning van contributie. Om extra inkomsten te genereren, worden acties georganiseerd. Deze zijn voor alle leden verplicht. Voor Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart geldt dat zij meedoen aan de Scouting loterij / Jantje Beton en meewerken aan Koningsdag en dodenherdenking.


Overige afspraken:

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 2. Leden en hun wettelijke vertegenwoordigers krijgen elk jaar voor 1 december bericht van de hoogte van de contributie in het daaropvolgend jaar.
 3. De contributie wordt middels een doorlopende machtiging voor automatische incasso voldaan.
 4. Voor jeugdleden die tevens als leider(ster) optreden bij een andere speltak geldt een korting op de contributie. Deze korting bedraagt, voor iemand die volledig meedraait in het leidingteam, de helft van het contributiebedrag minus het spelgeld.
 5. In uitzonderingsgevallen kan voor leden een aangepaste contributie en/of betalingsregeling vastgesteld worden. Hierover beslist het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.
 6. Bij contributieachterstand beslist, op voorstel van de penningmeester, het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak welke maatregelen passend zijn.
 7. Bij inschrijving in de loop van het kwartaal, bedraagt de contributie voor het lopende kwartaal 2/3 of 1/3 van het kwartaalbedrag, naar boven afgerond in hele euro's.
 8. Bij uitschrijving in de loop van het kwartaal zal de contributie voor dat kwartaal naar rato worden aangepast. Ook hier geldt een afronding naar boven.

 

 

Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De Europese privacywetgeving heeft ook impact op Scouting. Wat zijn de regels voor het gebruik van persoonsgegevens binnen je groep? Wat moet je doen?

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen. Wil je meer lezen over privacy binnen Scouting? Download dan het privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s kunnen worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Scouting Nederland persoonsgegevens?

Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Jeugdleden en vrijwilligers van de bij Scouting Nederland aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Scouting of ooit een lidmaatschap hebben gehad
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Scouting Nederland verwerken persoonsgegevens in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagvolgsysteem. Dit kunnen dus zowel Scoutinggroepen, -regio’s als landelijke onderdelen en activiteiten betreffen. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd. Zo zal in geval van een jeugdlid de Scoutinggroep waarvan hij of zij lid wordt, zorg moeten dragen voor de juiste registratie in Scouts Online.

Waarvoor verwerkt Scouting Nederland persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van Scouting of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van Scouting bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio of vanuit Scouting Nederland. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Scouting Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je Scoutinggroep heeft gemaakt in Scouts Online ten behoeve van een zomerkamp.

Scouting Nederland controleert actief of gegevens die van de wet nooit mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Scouting Nederland met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in Scouts Online met je Mijn Scouting-account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met Scouting, terug vinden en bewerken.

Daarnaast kan het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, je gegevens inzien. Binnen een speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de speleenheid en/of het organisatieonderdeel, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een regio of steunpunt) en het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

 • Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
 • Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Scouting
 • Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Scouting Nederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Lees alles over de privacywetgeving binnen je Scoutinggroep.

Kan ik zien welke gegevens Scouting Nederland van mij verwerkt?

Door in te loggen in Scouts Online met je Mijn Scouting-account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met Scouting, terug vinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting kun je terecht bij het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, bijvoorbeeld je Scoutinggroep. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Scouting Nederland.

OPT-OUT

Om het gebruik van Scouts Online zo makkelijk mogelijk te maken, kan Scouting Nederland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Scouting Nederland beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien je geen prijs stelt op informatie over de Scoutingorganisaties waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval de desbetreffende Scoutingorganisatie informeren, zodat zij als verantwoordelijke kunnen reageren op je verzoek.

Wijzigingen privacybeleid

Scouting Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Scouts Online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.scouting.nl/privacy.

Disclaimer

De inhoud van www.scouting.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

  


Prettige feestdagen en zien jullie weer volgend jaar