Als je (misschien) nieuw lid wilt worden, mag je eerst een aantal keer komen kijken. Na ongeveer een maand besluit je of je lid wilt worden of niet. Wil je dit niet, dan betaal je over de kennismakingsperiode geen contributie. Wil je wel lid worden, dan betaal je contributie.

Mocht het zo zijn dat het betalen van de contributie een probleem is, dan kun je misschien in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. Je kunt hierover informatie krijgen bij de gemeente. Maar ook als je hiervoor niet in aanmerking komt, kan het zijn dat het betalen van de contributie of het kampgeld (even) niet lukt. In dat geval kan je het beste contact opnemen met de Penningmeester om hierover afspraken te maken. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om lid te zijn (en te blijven) van Scouting!Financiën:

Je zal echter ook begrijpen, dat wij zonder contributie geen goede programma’s meer kunnen maken en ons materiaal niet kunnen onderhouden.. Eenmaal per jaar gaat iedere speltak op zomerkamp. De lengte van het kamp, de plaats waar ze naar toegaan en de inhoud van het kamp zijn per speltak verschillend en afgestemd op de leeftijdsgroep. Veel speltakken gaan door het jaar heen ook nog wel eens een weekend weg. Voor ieder kamp (een week of een weekend) wordt een aparte bijdrage gevraagd, die losstaat van de contributie. Deze bijdrage is afhankelijk van het soort kamp. Het uniform moet je zelf aanschaffen. Per speltak zijn de kosten van de uniform blouse of trui wisselend.


Voor 2022 is de contributie:

Het contributiejaar loopt gelijk aan een boekjaar van 1 januari tot 31 december. De contributie dient per kwartaal betaald te worden. Er kan uitsluitend betaald worden via een machtiging voor automatische incasso

Scouting Strijen heeft als doel de contributie zo laag mogelijk te houden. Mocht de contributie problemen opleveren, dan kun je altijd contact opnemen met onze penningmeester.


De contributie is door het bestuur als volgt vastgesteld:

 • Dolfijnen:             € 38,50 per kwartaal
 • Zeeverkenners:   € 48,50 per kwartaal 
 • Wilde Vaart:         € 48,50 per kwartaal
 • Loodsen:             € 48,50 per kwartaal


Eenmalige bijdragen:

Inschrijfgeld / installatiekosten € 25,00 ( inclusief das en noodzakelijke insignes)

De contributie wordt voldaan door middel van een doorlopende machtiging die te ondertekenen is bij inschrijving. Daarnaast zijn er incidenteel extra kosten verbonden aan bijzondere uitstapjes, weekendkampen en het zomerkamp. De kosten voor de kampen worden altijd zo laag mogelijk gehouden,.
Let op: Het kan zijn dat de bovengenoemde bedragen niet actueel zijn! Vraag er naar bij de leiding


Overige financiën:

Scouting Strijen kan financieel niet alleen rondkomen door de inning van contributie. Om extra inkomsten te genereren, worden acties georganiseerd. Deze zijn voor alle leden verplicht. Voor Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart geldt dat zij meedoen aan de Scouting loterij / Jantje Beton en meewerken aan Koningsdag en dodenherdenking.


Overige afspraken:

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 2. Leden en hun wettelijke vertegenwoordigers krijgen elk jaar voor 1 december bericht van de hoogte van de contributie in het daaropvolgend jaar.
 3. De contributie wordt middels een doorlopende machtiging voor automatische incasso voldaan.
 4. Voor jeugdleden die tevens als leider(ster) optreden bij een andere speltak geldt een korting op de contributie. Deze korting bedraagt, voor iemand die volledig meedraait in het leidingteam, de helft van het contributiebedrag minus het spelgeld.
 5. In uitzonderingsgevallen kan voor leden een aangepaste contributie en/of betalingsregeling vastgesteld worden. Hierover beslist het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.
 6. Bij contributieachterstand beslist, op voorstel van de penningmeester, het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak welke maatregelen passend zijn.
 7. Bij inschrijving in de loop van het kwartaal, bedraagt de contributie voor het lopende kwartaal 2/3 of 1/3 van het kwartaalbedrag, naar boven afgerond in hele euro's.
 8. Bij uitschrijving in de loop van het kwartaal zal de contributie voor dat kwartaal naar rato worden aangepast. Ook hier geldt een afronding naar boven.

 

  


Prettige feestdagen en zien jullie weer volgend jaar