De vrijwilligers bij Scouting Strijen, zoals bestuursleden en (bege)leiding zorgen dat de hele groep goed blijft draaien.

Het groepsbestuur

Dit bestuur behartigt de algemene belangen van de groep (bijvoorbeeld bij de gemeente) en ‘bewaakt’ de kwaliteit van de groep (zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid leiding of de samenwerking in de stafteams). Het bestuur bestaat uit een groepsvoorzitter, een penningmeester, een secretaris, een groepsbegeleider, en leden die ondersteunen in de verschillende taken.
Het bestuur heeft als taak om de dagelijkse zaken te regelen. Met name de organisatorische, zakelijke, administratieve en financiële zaken die de speltakken overstijgen. Ook treedt het bestuur op als spreekbuis voor de vereniging waardoor de speltakken hun handen vrij hebben voor hun eigen speltak.
Tevens zorgt het bestuur er voor dat er overlegd wordt tussen de speltakken en bestuur (Groepsraad).
Het bestuur bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging. Daarnaast wordt er een begroting voorgelegd ter goedkeuring en tevens het financiële jaarverslag.
De penningmeester controleert jaarlijks de boekhouding van de speltakken en neemt de gegevens over die nodig zijn voor het financiële jaar verslag van de groep.
De groepsbegeleider zorgt voor het coachen en zonodig aansturen van de vrijwilligers en is contactpersoon vanuit het bestuur bij onenigheden bij (/tussen) leden en leiding.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

 • Voorzitter:             Peter Endenburg
 • Penningmeester:  Pierre Monster
 • Secretariaat:         Peter Quartel
 • algemeen lid:        Marcel de Haan (terreinbeheerder)

De Groepsraad

De Groepsraad met het bestuur vormt het hoogst besluitvormend orgaan van onze vereniging Scouting Strijen.

 • Alle leden met een erkenning hebben stemrecht.
 • Alle leden (m.u.v. jeugdleden) hebben spreekrecht.
 • De vergaderingen zijn in principe openbaar. Bezoekers, o.a. ouders, kunnen spreekrecht aanvragen.
 • De vergadering kan besluiten (een gedeelte van) de vergadering besloten te verklaren als er persoonlijk zaken op de agenda staan.
 • Een stemming over personen wordt in principe schriftelijk gehouden, of als één persoon vraagt om een schriftelijke stemming.
 • De Groepsraad stelt een kascontrolecommissie aan. De leden hiervan hebben 2 jaar zitting. Per jaar treedt één lid af, die vervangen wordt door een nieuw lid.
 • De Groepsraad keurt de begroting (en eventuele contributieverhoging) goed. Ook het financieel verslag dient door de Groepsraad goedgekeurd te worden.
 • De raad benoemt het bestuur voor 3 jaar, waarna leden zich eventueel opnieuw kandidaat kunnen stellen. 
 • De voorzitter, penningmeester en groepsbegeleider worden in functie gekozen.

De Speltakteams

Deze staan vermeld bij de speltakken.

Andere vrijwilligers

Gelukkig worden we bijgestaan door allerlei soorten vrijwilligers. Bijvoorbeeld hulp bij het onderhoud van het gebouw, acties organiseren, opkomsten, etc. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers in de regio en landelijk. Hier hebben meestal alleen de kaderleden contact mee.

  


Prettige feestdagen en zien jullie weer volgend jaar